زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آنقدر سیر بخند که غم از رو برود